Nefit actie: ontvang € 100,- tot € 450,- retour!

Consumentenactie van 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.
*Bij aankoop van een of meerdere Nefit-actieproducten tijdens de actieperiode
ontvangt u, afhankelijk van het product of de combinatie tot € 450,- retour.


Actievoorwaarden:

Algemeen
1. Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit. Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. gevestigd te Deventer.
2. De actieperiode loopt van 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.
3. Deelname is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld deelnameformulier
en een kopie van het originele aankoopbewijs via www.nefit.nl.
4. Bij aankoop via www.nefit.nl wordt het retourbedrag direct in mindering gebracht op
het factuurbedrag

Actieproducten en retourbedragen
5. De actie betreft uitsluitend Nefit HR-ketels van het type 9000i, TrendLine, ProLine
NxT en BaseLine, en Nefit warmtepompen, zonneboilersystemen, pv-systemen en
slimme thermostaten, afzonderlijk en in combinatie (alle combinaties mogelijk), met
de respectievelijke retourbedragen:
Nefit Easy thermostaat: € 50
Nefit HR-ketels: € 100
Nefit SolarLine zonneboilersystemen: € 150
Nefit VentiLine warmtepomp: € 150
Nefit EnviLine warmtepompen (m.u.v. TowerSolar): € 150

6. De actie is alleen geldig voor bovenstaande producten / productcombinaties die
binnen de actieperiode zijn gekocht én door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.
7. Het verschuldigde retourbedrag is inclusief BTW.
8. De actie is alleen geldig voor actieproducten die binnen de actieperiode zijn gekocht
en geleverd. In geval van huur is deze actie van toepassing op Nefit HR-ketels en
warmtepompen waarvoor tijdens de actieperiode een huurcontract wordt afgesloten
via de offerte- en bestelapplicatie op www.nefit.nl.

Actieperiode
9. De actieperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2017, hierbij is de
installatiedatum bepalend.
10. De uiterste deelnamedatum voor het claimen van het retourbedrag via nefitacties.nl
is 31 januari 2018.
11. Deelnameformulieren die na 31 januari 2018 worden ontvangen, kunnen niet in
behandeling worden genomen, ongeacht het al dan niet binnen de actieperiode
vallen van de installatiedatum.
12. Na controle en acceptatie van de deelname vindt binnen zes weken de overboeking
van het retourbedrag op het door de deelnemer opgegeven geldig Nederlands
bankrekeningnummer plaats.
13. Voor aanmeldingen die niet via de reguliere actiesite www.nefit.nl bij Nefit
binnenkomen is de verwerkingstijd langer.
14. In geval van koop of huur via de offerte- en bestelapplicatie op www.nefit.nl wordt het
retourbedrag direct verdisconteerd in de koopprijs, respectievelijk de huurprijs.

Aankoopbewijs
15. Als aankoopbewijs geldt een kopie van de factuur van het installatiebedrijf dat de
producten heeft geleverd en geïnstalleerd.
16. Naam, adres en vestigingsplaats van het installatiebedrijf dienen correct en leesbaar
op de kopie van de factuur te zijn vermeld.
17. Op de kopie van de aankoopfactuur moet expliciet vermeld staan dat het om de koop
en installatie van een of meerdere van de bovengenoemde Nefit actieproducten
daarvan gaat.
18. Wanneer de aankoop is gedaan bij een bedrijf dat de producten niet zelf installeert,
dient ook een factuur overlegd te worden van de erkende installateur die de
installatiewerkzaamheden heeft verricht.
19. In geval een kopie van de aankoopfactuur ontbreekt omdat de bovengenoemde
producten tijdens de actieperiode op basis van lease of huur bij de eindgebruiker zijn
geplaatst, kan ter vervanging van de aankoopfactuur de lease- of huurovereenkomst
worden meegezonden. Op de overeenkomst dient het betreffende product te zijn vermeld, inclusief het serienummer.

Overige bepalingen
20. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte actieproducten.
21. Nefit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de
tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn,
of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen
mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
22. Wanneer een actieproduct door de verkoper (bijvoorbeeld uit coulance of als gevolg
van een uitgeoefend herroepingsrecht) wordt teruggenomen, zonder vervanging door
een ander actieproduct, vervalt het recht op deelname aan deze actie; in dergelijke
gevallen dient het retourbedrag aan Nefit te worden geretourneerd, voor zover dit
retourbedrag al aan de koper is overgemaakt.
23. Nefit en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld door (of namens) de afnemer voor enige schade en/of kosten, direct of
indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
24. Nefit behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de
actie eerder te beëindigen.
25. Nefit is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige
schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
26. Nefit is te allen tijde gerechtigd afnemers uit te sluiten van deelname aan de actie,
zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of
aanspraak ontstaat voor de betreffende afnemer op schadevergoeding, een
vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
27. Nefit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of
onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
28. Door deelname aan deze actie gaat de afnemer akkoord met de actievoorwaarden.
29. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke
reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit, is het oordeel
van de laatste bindend.
30. Vragen over deze actie kunt u richten aan consument@nefit.nl
31. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Nu altijd op de hoogte! Acties, tips en nieuws